b.1. Besloten vennootschap


Algemeen

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) is een rechtspersoon dat wil zeggen dat de BV zelfstandig drager van rechten en plichten is.

De BV verkrijgt zijn kapitaal door de uitgifte van aandelen. De verkrijger van het aandeel koopt de aandelen tegen een bepaalde waarde en wordt daarna dus aandeelhouder. Bij een eventueel faillissement van de BV zal het kapitaal worden aangewend om de schuldeisers te voldoen. Indien dit niet toereikend is dan zijn de aandeelhouders in beginsel niet verplicht bij te storten.

Het kapitaal van de vennootschap zal worden aangewend voor een bepaald doel. Dit zal doorgaans het behalen van winst zijn die vervolgens ten goede komt aan de aandeelhouders.

Kapitaal en aandelen BV

Zoals hiervoor gemeld heeft de BV een in aandelen verdeeld kapitaal. Indien een BV wordt opgericht zal er altijd minimaal een bedrag van 1 euro gestort dienen te worden. Storten wil zeggen dat er voor een bedrag van 1 euro aan aandelen uitgegeven moet worden.

Storting op aandelen kan in geld of door een inbreng van goederen (meestal een bestaande onderneming).

Statuten BV

Bij de oprichting van een BV worden statuten opgesteld die onder andere bevatten:

Het doel van de BV;

 • de omvang van het kapitaal;
 • de wijze van benoeming van het bestuur;
 • de bevoegdheid van de organen van de vennootschap;
 • de blokkeringsregeling of aanbiedingsregeling ten aanzien van de aandelen; De BV heeft een besloten karakter. Dat wil zeggen dat aandelen niet zomaar verkocht (of uitgegeven) kunnen worden aan derden. Bij een voorgenomen verkoop van de aandelen aan een derde kan dit alleen met toestemming van een der organen van de vennootschap (welk orgaan dit is hangt af van de statuten) of nadat deze te koop zijn aangeboden aan de andere aandeelhouders en deze te kennen heeft gegeven de aandelen niet te willen kopen (ook hierbij zal weer gelden wat er verder nog in de statuten geregeld is;
 • de plaats van vestiging;
 • regels met betrekking tot de uitgifte van aandelen.

Oprichting BV

Om een BV op te kunnen richten dient aan een aantal eisen voldaan te zijn, te weten:

 1. de statuten moeten notarieel worden vastgelegd;
 2. er wordt vermeld hoe de storting op de aandelen plaatsvindt. Indien dit in geld is dan dient er een bankverklaring te zijn. Bij een storting in goederen zal er een beschrijving gemaakt moeten worden van hetgeen wordt ingebracht. Vervolgens zal een bevoegde accountant een verklaring af moeten leggen dat de waarde van hetgeen wordt ingebracht ten minste gelijk is aan de waarde van het te plaatsen aandelenkapitaal;

Het bestuur BV

Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Zij is dus belast met de dagelijkse leiding van de BV en kan derhalve overeenkomsten sluiten (met inachtneming van het doel van de BV). Verder vertegenwoordigt het bestuur de BV naar derden toe.

In principe is een bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen gebeurt binnen de BV. Dit kan anders zijn indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur en er hierdoor schade wordt geleden door de BV of een derde.

Een voorbeeld hiervan kan zijn als het bestuur in de jaarrekening of het jaarverslag een misleidende voorstelling van zaken geeft.

Algemene vergadering van aandeelhouders BV

Dit is het orgaan waarin de gezamenlijke aandeelhouders bevoegd zijn. Haar belangrijkste taak zal zijn het uitoefenen van toezicht op het bestuur.

De algemene vergadering van aandeelhouders vergadert ten minste eenmaal per jaar. In deze vergadering zullen de jaarrekening en dergelijke vastgesteld worden.

Diensten ten behoeve van een BV

Notariskantoor Vierlingsbeek kan onder meer zorg dragen voor de uitvoering van Leveringen van aandelen, het opstellen aandeelhoudersovereenkomsten, Statutenwijzigingen, Uitgifte van aandelen en Statutenwijziging van een B.V. / N.V.


 
Terug naar het overzicht met alle diensten

Laatste Nieuws

Meer nieuws

Plattegrond

Meest gezochte items

 • Voogdijregeling

  Normaliter oefenen de ouders van een minderjarig kind gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van de ouders, dan krijgt de ander van rechtswege alleen het ouderlijk gezag. Meer Informatie
 • Estateplanning

  Het aantal Nederlanders met een meer dan gemiddeld vermogen groeit gestaag. Hoe groter het vermogen bij overlijden, hoe hoger het bedrag aan erfbelasting dat de fiscus incasseert. Meer Informatie
 • Erfrecht en testament

  Het erfrecht geeft regels voor de vererving van vermogen en het afwikkelen van een nalatenschap. Meer Informatie

Adresgegevens & Openingstijden

 • Notariskantoor Vierlingsbeek
 • Grotestraat 89, 5821 AC Vierlingsbeek
 • Postbus 2, 5820 AA Vierlingsbeek
 • Telefoon: (0478) 63 15 55
 • Fax: (0478) 63 22 48

 • Maandag t/m Vrijdag
 • 09:00u tot 12:45u
 • 13:30u tot 17:00u

 • Voldoende gratis eigen parkeergelegenheid.