Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN NOTARISKANTOOR VIERLINGSBEEK

Vastgesteld door mr. M.P. Rieff, notaris in de Gemeente Boxmeer, handelend onder de naam “Notariskantoor Vierlingsbeek” met kantooradres Grotestraat 89, 5821 AC Vierlingsbeek; welke Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het inschrijvingsnummer van Notariskantoor Vierlingsbeek, 14106501.

Artikel 1. – Definities
Notaris
Onder notaris of de notaris wordt verstaan de notaris mr. M.P. Rieff, zijn waarnemer en zijn medewerkers, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast. De praktijk wordt uitgeoefend als eenmanszaak.
Opdracht
Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich ten opzichte van de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Het in ontvangst nemen van een namens de notaris op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan de notaris, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.

Artikel 2. – Toepassingsgebied
a. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de notaris, tevens onder zijn vorenbedoelde handelsnaam aanvaarde opdrachten, als ook op eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. Andere algemene voorwaarden, ook van organisaties waarbij de notaris is aangesloten, zoals de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn niet van toepassing.
b. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens de notaris bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.
c. Bijzondere voorwaarden die met een opdrachtgever zijn overeengekomen en die afwijken van deze algemene voorwaarden prevaleren boven het bepaalde te dienaangaande in deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:
a. in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;
b. zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet

Artikel 4. – Tarieven en meerwerk
a. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het gebruikelijke in rekening te brengen.
c. De kosten welke door de notaris worden gemaakt ten gevolge van de woonplaatskeuze ten kantore van de notaris, komen voor rekening van de verzoekende opdrachtgever.

Artikel 5. – Niet doorgegane akte
a. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
b. In afwijking tot het vorenstaande is de notaris, indien de afspraak tot het verlijden van de notariële akte(n) twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan worden, bevoegd terzake van de sub a bedoelde werkzaamheden aan de cliënt te declareren vijfenzeventig procent (75 %) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium.
c. Ingeval geen honorarium is overeengekomen dan is opdrachtgever in het sub b omschreven geval verschuldigd vijfenzeventig procent (75 %) van het offertetarief dat de notaris ten tijde van de opdracht hanteert voor de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 6. – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de
(mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, de natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 7. – Overgang rechten en verplichtingen
In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 8. – Betaling/Invorderingskosten
a. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris. De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.
b. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijke betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffend medewerkers gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand.
c. De notaris is bevoegd openstaande declaraties te verrekenen met gelden welke de notaris ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft op de kwaliteitsrekening.
d. Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever is de notaris bevoegd de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgehad, zonder daardoor op enige wijze aansprakelijk te zijn voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.

Artikel 9. – Werkzaamheden
a. De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.
b. De notaris is verplicht de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op de notaris een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de Wet Melding Ongebruikelijke transacties.
c Verstrekte opdrachten worden door de notaris uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

Artikel 10.- Elektronische communicatie
a. In geval de opdrachtgever en de vennootschap door middel van elektronische communicatiemiddelen met elkaar communiceren, zullen beide partijen zorgdragen voor adequate virusprotectie In geval echter desondanks een van partijen besmet raakt met een virus of andere storing, zal de andere partij daarvoor niet aansprakelijk zijn.
b. De verzending van e-mails zal non-encrypt geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
c. De opdrachtgever kan uitdrukkelijk verzoeken niet per e-mail te willen communiceren.

Artikel 11.- Derden in te schakelen
De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van door notaris in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt notaris eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
Indien de opdrachtgever de inhoud van de door notaris voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens notaris gehouden die derden erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

Artikel 12. – Bewaartermijn
a. Nadat de opdracht is uitgevoerd zal het kantoor/de notaris het dossier 20 jaar bewaren. Daarna staat het kantoor/de notaris vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van 20 jaar zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen.
b. De notaris behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het afgeven van kopieën.
c. De notaris behoudt zich het recht voor akten en dossiers elektronisch te archiveren zodra zulks wettelijk is toegestaan.

Artikel 13. – Verbod cessie
Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.

Artikel 14. – Klachten
In geval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
- de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie te 's-Gravenhage; en/of
- de burgerlijke rechter.
Diegene van de opdrachtgever en de notaris die door de desbetreffende instantie in het ongelijk wordt gesteld is verplicht de schade te vergoeden, welke de in het gelijk gestelde partij heeft geleden, wat betreft de tijd die deze en/of zijn raadsman aan de gehele klachtenbehandeling heeft besteed, waaronder zijn begrepen al zijn werkzaamheden en wel tegen het voor hem gebruikelijk geldende uurtarief of – bij gebreke van een dergelijk tarief – tegen een redelijke vergoeding.

Artikel 15. – Aansprakelijkheid van de notaris
a. Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft elke notaris die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.
b. De actuele verzekeringsvoorwaarden van deze door de KNB voorgeschreven verzekering zijn te verkrijgen bij de KNB, alsmede bij de notaris.
c. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
d. De in lid c. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikelijke apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
e. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid c. geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
f. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 16. – Aanvulling
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever(s).

Artikel 17. – Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil kennis te nemen.


Laatste Nieuws

Meer nieuws

Plattegrond

Meest gezochte items

 • Voogdijregeling

  Normaliter oefenen de ouders van een minderjarig kind gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van de ouders, dan krijgt de ander van rechtswege alleen het ouderlijk gezag. Meer Informatie
 • Estateplanning

  Het aantal Nederlanders met een meer dan gemiddeld vermogen groeit gestaag. Hoe groter het vermogen bij overlijden, hoe hoger het bedrag aan erfbelasting dat de fiscus incasseert. Meer Informatie
 • Erfrecht en testament

  Het erfrecht geeft regels voor de vererving van vermogen en het afwikkelen van een nalatenschap. Meer Informatie

Adresgegevens & Openingstijden

 • Notariskantoor Vierlingsbeek
 • Grotestraat 89, 5821 AC Vierlingsbeek
 • Postbus 2, 5820 AA Vierlingsbeek
 • Telefoon: (0478) 63 15 55
 • Fax: (0478) 63 22 48

 • Maandag t/m Vrijdag
 • 09:00u tot 12:45u
 • 13:30u tot 17:00u

 • Voldoende gratis eigen parkeergelegenheid.